dimarts, 15 de febrer de 2011

l'ADV un pas per endavant...

Molts de vosaltres portareu mesos escoltant, en jornades, la paraula Gestió Integrada de Plagues (GIP). Hi ha cert sector, principalment l'administració pública, interessat en que tots plegats ens famirialitzem amb aquest concepte i els principis que aquest recull. El motiu? és ben clar! el gener de 2014, tots els professionals de l'agricultura hauràn de seguir els principis de la GIP, descrits per la CE i recollits en la directiva 2009/128/CE de 21 d'octubre de 2009.


Principi 1: la prevenci
ó i eliminació d'organismes nocius s'ha d'aconseguir, especialment, per: rotació cultius, tècniques de cultiu, material vegetal, pràctiques de fertilització, mesures profilàctiques i preservació dels organismes beneficiosos.

Principi 2: disposar de sistem
es de monitoratge de plagues i malalties, per tal de poder realitzar les previsions i diagnostics de danys. Tot plegats amb el recolzament tècnic.

Principi 3: definir els llindars de tractament per zones i organismes nocius.

Principi 4: prioritzaci
ó dels mètodes sostenibles (biològics, físics,...) enlloc dels químics (fitosanitaris).

Principi 5: utilitzar plag
uicides selectius.

Principi 6: limitar la utilització de plaguicides per tal de no desenvolupar resistencies.

Principi 7: disposar d'una estratègia de lluita que permeti combatre de manera eficaç els diferents organismes nocius i no repetir l'ús de plaguicides.

Principi 8: comprovar l'eficacia de les mesures fitosanitaries dutes a terme.

La GIP tractarà d'implantar mètodes de protecció vegetal economicament i ecologicament justificables i amb l'objectiu de preservar la salud de les persones i el medi ambient. Dit d'una altra manera, es promourà activament la implantació de mecanismes naturals pel control de plagues, per tal d'alterar el mínim els entorns agrícoles i minimitzar el número de tractaments fitosanitaris.

La clau de tot plegat serà
com materialitzaran els diferents estats membres de la CE els principis descrits anteriorment de la GIP. Abans del 30 de juny de 2013, cadascun d'ells haurà de concretar les mesures i condicions que emprendra, per tal d'implantar el que recull aquesta directiva - d'ús sostenible dels plaguicides -.

Desde l'any 2002, L'ADV Fruita Dolça de l'Alt Penedès i el conjunt de les seves explotacions apliquen els principis de la GIP. La certificació de qualitat, Producció Integrada, controla, any rere any, que tots les nostres agricultors compleixin aquests principis que recull la GIP.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada